Reklamační řád

Nature Notea, s. r. o.
IČ: 24802999
DIČ: CZ24802999
se sídlem: Husitská 107/3, 13000 Praha 3
zapsané v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175659
kontaktní údaje:
email :  info@naturenotea.com

telefon: 605 328 457

www.naturenotea-shop.cz

 

Reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákona číslo 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonem stanovené době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady s platností od 26. 8. 2020.

V případě uplatnění reklamace může kupující oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 • na emailu info@naturenotea.com
 • v provozovně na adrese: Hrušová 127, Hrušová, 565 55 Česká Republika

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit

 • reklamované zboží
 • nákupní doklad
 • popis závady

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Při převzetí zboží ať už osobně či prostřednictvím přepravní služby doporučuje prodávající kupujícímu zboží zkontrolovat. V případě viditelného poškození doporučuje prodávající zboží nepřebírat a s přepravcem sepsat škodní protokol. V případě poškození zásilky nás o této skutečnosti neprodleně informujte. Nejpozději však následující den od převzetí zásilky.

Při poškození zásilky Vás prosíme o zaslání fotografií:

 • celkový pohled na zásilku,
 • adresní štítek,
 • vnitřek zásilky včetně výplní a poškozeného zboží,

na email info@naturenotea.com.

Připojte prosím informaci o počtu a druhu poškozeného zboží. Obratem Vás bude kontaktovat ohledně dalšího postupu.

V případě, že bude kupující zasílat zboží zpět prodávajícímu k následné reklamaci, je kupující povinen zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození vlivem přepravy. Kupující si je vědom, že v případě nedostatečného zajištění zboží během přepravy může vzniknout poškození, za které prodávající neodpovídá.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či jeho části či vrácením zaplacené kupní ceny případně poskytnutím slevy z kupní ceny.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká pokud:

 • zboží bylo poškozeno v důsledku vyšší moci
 • zboží bylo kupujícím poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním
 • zboží bylo kupujícím skladováno v jiných podmínkách, než jsou uvedeny na obalu výrobku
 • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva ze zboží
 • používáním zboží v podmínkách neodpovídajícím svoji teplotou a vlhkostí podmínkám, které jsou určeny výrobcem